Disclaimer

Opdrachten worden slechts door Cerfix Solutions BV aanvaard en uitgevoerd na acceptatie van de DNR 2011. De aansprakelijkheid van Cerfix Solutions BV is beperkt tot deze voorwaarden. De DNR 2011wordt voor aanvang van een eerste opdracht en op eerste verzoek verstrekt en zijn tevens te vinden op onze website www.cerfix.nl.

Dit e-mailbericht en de met dit bericht verzonden informatie is slechts bestemd voor de rechtspersoon of natuurlijk persoon aan wie de e-mail is gericht en kan informatie of gegevens bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is diegene niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging. U dient per ommegaande met Cerfix Solutions BV contact op te nemen en het e-mailbericht en de met het bericht verzonden informatie of gegevens te vernietigen Cerfix Solutions BV. staat niet in voor de inhoud noch voor de juiste en/of volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht. Voorts is Cerfix Solutions BV niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schaden die het gevolg zijn van verzending van een e-mail bericht en of gegevens via het internet, daaronder in ieder geval begrepen schaden die ontstaan wanneer als gevolg van activiteiten van hackers en/of als gevolg van de aanwezigheid van virussen. Dit e-mailbericht kan voor Cerfix Solutions BV op geen enkele wijze enige gebondenheid en/of een overeenkomst tot stand brengen.